Strona główna   |   Kontakt    

 

Program Leader


Oś 4 LEADER - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Leader jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
PROW budują cztery zasadnicze osie działania:

  • Oś 1. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO
  • Oś 2. POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH
  • Oś 3. JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ
  • Oś 4. LEADER

Leader jest podejściem przekrojowym, którego celem jest aktywizacja lokalnych społeczności wiejskich. Podejście przekrojowe polega na włączeniu do współpracy partnerów z sektora społecznego, publicznego i gospodarczego. Leader jest również podejściem oddolnym, tzn. że przedstawiciele społeczności lokalnej z każdego z sektorów sami tworzą lokalną strategię rozwoju (LSR) i nadzorują jej realizację za pomocą specjalnie do tego powołanej lokalnej grupy działania (LGD). Poszczególne LGD działają na swym indywidualnym obszarze objętym LSR a jej budżet stanowi wypadkową ilości mieszkańców zamieszkujących dany obszar działania. LGD jest odpowiedzialna za wybór projektów / wniosków o przyznanie pomocy, które przyczyniają się do realizacji LSR, a także sama jest objęta pomocą w ramach działania funkcjonowanie i nabywanie umiejętności przez LGD.

Zakres operacji objętych pomocą w ramach Leader:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Tzw. małe projekty, czyli operacje które w perspektywie przyczyniają się do realizacji celów Osi 3

Ponadto LGD realizuje projekty współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, a także działania w ramach funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji, które zakłada doskonalenie zawodowe osób realizujących LSR oraz rozwój kapitału społecznego na wsi.

Beneficjentem osi Leader jest lokalna grupa działania oraz beneficjenci ostateczni- osoby prawne i fizyczne które złożyły wnioski zgodne z LSR oraz zostały pozytywnie zweryfikowane przez instytucje wdrażające czyli Urzędy Marszałkowskie Województw oraz ARiMR.

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi