Strona główna   |   Kontakt    

 

Cele LGD Zaścianek


Celem działania Lokalnej Grupy Działania jest zrównoważony rozwój obszaru, o którym mowa w §3 ust. 2, a w szczególności:

 1. wzrost spójności społecznej tego obszaru;
 2. poprawa jakości życia mieszkańców obszaru;
 3. budowanie kapitału społecznego;
 4. waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska naturalnego i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru;
 5. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;
 6. aktywizacja lokalnych społeczności obszaru poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych w proces planowania i wdrażania lokalnej strategii rozwoju;
 7. utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej;
 8. promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej;
 9. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności obszaru;
 10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 11. wspieranie działań na rzecz zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz propagowanie przedsięwzięć proekologicznych;
 12. ochronę i promocję zdrowia;
 13. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 14. promowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji;
 15. wyrównywanie szans osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych.

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi