Strona główna   |   Kontakt    

 

 

Ważna informacja dla beneficjentów MAŁYCH PROJEKTÓW.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi Wniosku o Płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW, Samorząd Województwa został zobowiązany na etapie autoryzacji Wniosku o Płatność do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań.

W związku z powyższym należy pamiętać o konieczności zapewnienia aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób spełnienia tego wymogu został szczegółowo opisany w Instrukcji wypełniania Wniosku o Płatność PROW_413_MP/7/z, a jego niespełnienie może skutkować korektą kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.

Wyciąg z instrukcji:

„Beneficjent powinien zapewnić aby wybór wykonawcy zadania był dokonany przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu udokumentowania powyższego należy m.in. załączyć stosowne dokumenty opisujące sposób upublicznienia informacji o planowanym do wykonania zadaniu tak aby dotarła do jak największej liczby potencjalnych wykonawców (zamieszczenie stosownej informacji w swojej siedzibie i na stronie internetowej, bądź w miejscach, w których najczęściej można znaleźć potencjalnych wykonawców (np. tematyczne portale internetowe, odpowiednie instytucje).

W przypadku braku możliwości udokumentowania sposobu dokonania wyboru wykonawcy zadania, w którym planowana była realizacja zadania, do wniosku należy załączyć także uzasadnienie podjętej decyzji. Nie jest wymagane dokumentowanie dokonywania wyboru wykonawcy w odniesieniu do zakupu dostaw lub usług, które występują powszechnie obrocie. W sytuacji, gdy realizacja określonego zadania została powierzona konkretnemu wykonawcy z uwagi na cechy charakterystyczne zadania i możliwość jego wykonania tylko i wyłącznie przez tego wykonawcę (np. przygotowanie produktu tradycyjnego), należy przedstawić wyjaśnienie dla dokonanego wyboru wykonawcy.”

 

Powrót do listy aktualności >>>

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi