Strona główna   |   Kontakt    

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”
z siedzibą w Żerkowie ul. A. Mickiewicza 5

Ogłasza 2 nabór pracowników na stanowisko

1. Kierownik biura LGD „Zaścianek”

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe
-co najmniej 3-letni staż pracy,
-zdolności komunikacyjne,
-znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie wdrażania osi 4. Leader PROW,
-dyspozycyjność,
-zdolności organizacyjne,
-umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

-wiedza na temat realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
-zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
-znajomość obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
-znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.


Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 21.08.2009 r.
na adres Stowarzyszenia LGD „Zaścianek” z dopiskiem „NABÓR PRACOWNIKÓW” , następujących dokumentów:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV) – z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu kariery,
- kserokopie dyplomów, świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Datę, godzinę i miejsce rozmów kwalifikacyjnych podamy zainteresowanym pocztą elektroniczną.

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi