Statut

Statut LGD Zaścianek


STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania „ZAŚCIANEK”

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa i podstawy działania Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Zaścianek”, zwane dalej Lokalną Grupą Działania, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Lokalna Grupa Działania jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako lokalne partnerstwo publiczno-prywatne (lokalna grupa działania) w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. Lokalna Grupa Działania posiada osobowość prawną.
 4. Lokalna Grupa Działania może używać skróconej nazwy „LGD Zaścianek”.
 5. Lokalna Grupa Działania używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 6. Lokalna Grupa Działania może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Lokalna Grupa Działania może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Lokalnej Grupy Działania.

§ 2. Siedziba

Siedzibą Lokalnej Grupy Działania jest Żerków.

§ 3. Zasięg terytorialny

 1. Lokalna Grupa Działania może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Obszarem wdrażania lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania jest teren gmin: Nowe Miasto nad Wartą i Żerków.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 4. Decyzję o wstąpieniu do krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania podejmuje w drodze uchwały WZC.

§ 4. Czas trwania

Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” jest ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 5. Nadzór

Nadzór nad działalnością Lokalnej Grupy Działania sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział II. Cele i sposoby realizacji celów

§ 6. Cele

Celem działania Lokalnej Grupy Działania jest zrównoważony rozwój obszaru, o którym mowa w §3 ust. 2, a w szczególności:

 1. wzrost spójności społecznej tego obszaru;
 2. poprawa jakości życia mieszkańców obszaru;
 3. budowanie kapitału społecznego;
 4. waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska naturalnego i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru;
 5. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;
 6. aktywizacja lokalnych społeczności obszaru poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych w proces planowania i wdrażania lokalnej strategii rozwoju;
 7. utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej;
 8. promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej;
 9. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności obszaru;
 10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 11. wspieranie działań na rzecz zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz propagowanie przedsięwzięć proekologicznych;
 12. ochronę i promocję zdrowia;
 13. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 14. promowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji;
 15. wyrównywanie szans osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych.

§ 7. Sposoby realizacji celów

 1. Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele poprzez:
  1. opracowanie koncepcji rozwoju obszaru określonego w §3 ust. 2, zwanej dalej lokalną strategią rozwoju;
  2. inicjowanie i wspieranie działań przyczyniających się do realizacji lokalnej strategii rozwoju;
  3. przyjmowanie i ocenę wniosków o udzielenie pomocy ze środków publicznych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wybór projektów do realizacji, zgodnie z kompetencjami przyznanymi w tym zakresie lokalnym grupom działania;
  4. realizację przedsięwzięć o charakterze informacyjno-szkoleniowym i doradczym, w tym: seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów;
  5. realizację przedsięwzięć służących promocji obszaru określonego w §3 ust. 2 i umacnianiu jego tożsamości kulturowej, w tym: organizację imprez kulturalnych, festiwali, targów, pokazów i wystaw, opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych oraz tworzenie stron internetowych;
  6. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
  7. międzyregionalną i międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń z innymi lokalnymi grupami działania, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie zbieżnym z celami Lokalnej Grupy Działania;
  8. prowadzenie innych działań koniecznych dla realizacji celów Lokalnej Grupy Działania.
 2. Lokalna Grupa Działania, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, troszczy się o zachowanie, ochronę i promocję walorów środowiska naturalnego, krajobrazu, zasobów historycznych, kulturowych, lokalnych tradycji oraz produktów stanowiących lokalne dziedzictwo.
 3. Dla osiągnięcia założonych celów Lokalna Grupa Działania będzie wykonywać zadania przewidziane dla lokalnych grup działania, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– 2013 oraz zadania przewidziane dla partnerstw na rzecz wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej zapisane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007–2013.

§ 8. Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej Lokalnej Grupy Działania

Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej Lokalnej Grupy Działania oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). (Dz. Nr 128 z 1997 r. poz. 829 z późn. zm.) może być:

 1. wydawanie książek 22.11.Z;
 2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z;
 3. pozostała działalność wydawnicza 22.15.Z;
 4. działalność biur turystycznych 63.30.C;
 5. pozostała działalność turystyczna 63.30.D;
 6. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii 73.20.F;
 7. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych 73.20.G;
 8. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych 73.20.I;
 9. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.A;
 10. działalność fotograficzna 74.81.Z;
 11. działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.84.A;
 12. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.42.B;
 13. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 91.33.Z;
 14. rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z;
 15. projekcja filmów 92.13.Z;
 16. działalność radiowa i telewizyjna 92.20.Z;
 17. działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych 92.31.A;
 18. działalność galerii i salonów wystawienniczych 92.31.E;
 19. działalność domów i ośrodków kultury 92.31.F;
 20. działalność obiektów kulturalnych 92.32.Z;
 21. działalność bibliotek innych niż publiczne 92.51.B;
 22. działalność archiwów 92.51.C;
 23. działalność muzeów 92.52.A;
 24. ochrona zabytków 92.52.B.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9. Rodzaje członkostwa

 1. Członkowie Lokalnej Grupy Działania dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być:
   osoby fizyczne
   obywatele polscy lub cudzoziemcy
   posiadające zdolności do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych,
   osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i spółki prawa handlowego, które złożą pisemne prawomocne oświadczenie woli o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania jako członek zwyczajny.
 3. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną, działa w Lokalnej Grupie Działania osobiście. Pozostali członkowie działają poprzez swoich prawomocnie wyznaczonych przedstawicieli.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (polska lub zagraniczna), która w sposób szczególny zasłużyła się dla Lokalnej Grupy Działania.

§ 10. Procedura przyznawania członkostwa

 1. Status członka zwyczajnego przyznawany jest zgodnie z następującą procedurą:
  1. oświadczenia woli o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania rozpatruje Zarząd w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia;
  2. postanowienie o przyznaniu członkostwa podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 2. Odmowa przyjęcia w poczet członków Lokalnej Grupy Działania następuje w drodze postanowienia Zarządu. Zarząd jest zobowiązany powiadomić kandydata o odmowie przyjęcia pisemnie w terminie 7 dni od przyjęcia postanowienia. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia oraz wskazanie możliwości odwołania się od postanowienia Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
 3. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 4. Osoby i podmioty wyszczególnione na liście założycieli Lokalnej Grupy Działania, złożonej do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o rejestrację, nabywają status członków zwyczajnych z momentem wpisu Lokalnej Grupy Działania do rejestru.

§ 11. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
  2. wybierać i być wybieranym do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
  3. uczestniczyć w działaniach Lokalnej Grupy Działania;
  4. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Lokalnej Grupy Działania;
  5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Lokalnej Grupy Działania;
  6. wraz z czterema innymi członkami zwyczajnymi zaskarżać do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  1. uczestniczyć w pracach Lokalnej Grupy Działania;
  2. popierać, promować i czynnie realizować cele Lokalnej Grupy Działania;
  3. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Lokalnej Grupy Działania;
  4. regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Lokalnej Grupie Działania.

§ 12. Prawa i obowiązki członka honorowego

 1. Członek honorowy:
  1. może uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem opiniującym i doradczym;
  2. może korzystać z uprawnień członka zwyczajnego określonych w § 11. litera od c do f;
  3. jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 2. Członek honorowy jest zobowiązany popierać i promować cele Lokalnej Grupy Działania.

§ 13. Przyczyny ustania członkostwa

 1. Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Lokalnej Grupie Działania;
  2. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;
  3. wykluczenia z Lokalnej Grupy Działania w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów;
  4. prawomocnej utraty praw publicznych przez członka będącego osobą fizyczną;
  5. utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną;
  6. pozbawienia członkostwa honorowego na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków;
  7. przyczyną pozbawienia członkostwa honorowego jest prawomocna utrata praw publicznych.
 2. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu określone w ustępie 1 litery od a do e następuje w drodze uchwały Zarządu. Zarząd jest zobowiązany pisemnie powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny skreślenia lub wykluczenia oraz wskazanie możliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV. Organy, ich kompetencje i zasady działania

§ 14. Organy Lokalnej Grupy Działania

 1. Organami Lokalnej Grupy Działania są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Rada;
  3. Zarząd;
  4. Komisja Rewizyjna.
 2. Wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że WZC postanowi inaczej.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 4. Rada jest powołana na okres 6 lat, to jest na okres wdrażania lokalnej strategii rozwoju, o której mowa w §3 ust. 2.
 5. W przypadku zaistnienia wakatu w statutowym składzie Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej, w okresie 2 miesięcy od zaistnienia takiej okoliczności dokonuje się wyborów uzupełniających skład danego organu na okres do końca kadencji danego organu, w sposób określony w statucie dla danej funkcji.

§ 15. Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Lokalnej Grupy Działania. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 2.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd
  • 1) z własnej inicjatywy,
  • 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • 3) na wniosek Rady,
  • 4) na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku do Zarządu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem.
 7. W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków mogą być wyznaczone dwa terminy rozpoczęcia obrad. Różnica czasu między rozpoczęciem obrad w pierwszym i drugim terminie nie może być mniejsza niż pół godziny.
 8. Walne Zebranie Członków otwiera i obradom przewodniczy Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba. Zebrani mogą przegłosować zmianę osoby przewodniczącej obradom.

§ 16. Kompetencje Walnego Zebrania Członków

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Lokalnej Grupy Działania;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. uchwalanie rocznego budżetu Lokalnej Grupy Działania;
 4. uchwalanie lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania;
 5. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
 7. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady oraz członków Rady;
 8. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich pobierania;
 10. uchwalanie zmian w statucie;
 11. ustalanie zasad gospodarowania mieniem Lokalnej Grupy Działania;
 12. ustalanie wysokości kwoty, do której Zarząd może w imieniu Lokalnej Grupy Działania samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 13. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Lokalnej Grupy Działania;
 14. rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 15. rozpatrywanie wniosków i odwołań członków Lokalnej Grupy Działania;
 16. rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków Lokalnej Grupy Działania;
 17. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Lokalnej Grupy Działania i sposobu likwidacji majątku;
 18. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Lokalnej Grupy Działania.

§ 17. Podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków

 1. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje we wszystkich głosowaniach jeden głos. Głos doradczy przysługuje osobom zaproszonym oraz członkom honorowym.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu, połączenia z inną lokalną grupą działania oraz rozwiązania Lokalnej Grupy Działania, które wymagają bezwzględnej większości głosów.
 3. Walne Zebranie Członków obradujące w pierwszym terminie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Działania. Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie ( minimum 30 minut po pierwszym terminie) podejmuje prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Działania.

§ 18. Zarząd

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Lokalnej Grupy Działania.
 2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.
 3. Prezes reprezentuje Lokalną Grupę Działania na zewnątrz.
 4. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go, Wiceprezes.

§ 19. Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Lokalnej Grupy Działania na zewnątrz;
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 4. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Lokalnej Grupy Działania;
 6. powoływanie zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań;
 7. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 8. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Lokalnej Grupy Działania;
 9. sprawowania zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania;
 10. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Lokalnej Grupy Działania;
 11. powoływanie biura Lokalnej Grupy Działania;
 12. powoływanie i odwoływanie kierownika biura;
 13. organizowanie prac Rady, w tym posiedzeń Rady.

§ 20. Powoływanie Zarządu

 1. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika wybiera Walne Zebranie Członków.
 2. Szczegółowe zasady wyboru członków Zarządu określa „Regulamin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zaścianek” uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 21. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie

 1. Walne Zebranie Członków może odwołać Zarząd lub każdego członka Zarządu w drodze uchwały
 2. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1. członkostwo w Zarządzie wygasa w razie rezygnacji lub śmierci członka.

§ 22. Podejmowanie uchwał przez Zarząd

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23. Posiedzenia Zarządu

 1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady;
  2. co najmniej trzech członków Rady;
  3. innego członka Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej i zaproszone osoby.
 4. Przebieg posiedzeń Zarządu jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.

§ 24. Organizacja i tryb pracy Zarządu

Organizację i tryb pracy Zarządu może określać Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 25. Reprezentowanie Lokalnej Grupy Działania

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub jego Zastępca, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 100 tyś. zł upoważnieni są Prezes lub jego Zastępca i Skarbnik działając łącznie.
Zobowiązania majątkowe powyżej kwoty 100 tyś. zł zaciągać może Prezes lub jego Zastępca i Skarbnik działając łącznie, wyłącznie na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków.

§ 26. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Lokalnej Grupy Działania.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Szczegółowe zasady wyboru członków Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zaścianek” uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 5. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu lub Rady ani pozostawać z członkami Zarządu lub Rady w stosunku bliskiego pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 27. Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Lokalnej Grupy Działania;
 2. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
 3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania;
 4. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 28. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2 jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 29. Rada

Rada jest organem wybierającym operacje, które mają być finansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 30. Skład i wybór Rady

 1. Rada składa się z 11 członków.
 2. Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady wybiera Walne Zebranie Członków spośród uczestników Walnego Zebrania Członków.
 3. Co najmniej połowę członków Rady stanowią przedstawiciele członków Lokalnej Grupy Działania będących partnerami gospodarczymi i społecznymi lub innymi odpowiednimi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet.
 4. Członek Rady nie może być członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w stosunku bliskiego pokrewieństwa.
 5. Szczegółowe zasady wyboru członków Rady określa regulamin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zaścianek” uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31. Organizacja i funkcjonowanie Rady

 1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, działając w tym zakresie w porozumieniu z Zarządem Lokalnej Grupy Działania.
 2. Rada może powoływać ze swojego grona Komisje o kompetencjach określonych przez Radę.
 3. Organizację i funkcjonowanie Rady określa Regulamin Rady uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 4. Przebieg posiedzeń Rady jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu.
 5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z 2001 r. z późn. zm.).

§ 32. Kompetencje Rady

 1. Do kompetencji Rady należy:
  1. rozpatrywanie i ocena wniosków o dofinansowanie, składanych do Lokalnej Grupy Działania oraz wybór operacji, które mają być dofinansowane w ramach lokalnej strategii rozwoju,
  2. przedkładanie Zarządowi wniosków i propozycji w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania.
 2. Członkowie Rady mają pełne prawo wglądu do wszystkich dokumentów Lokalnej Grupy Działania.

§ 33. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie

 1. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Rady w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 2. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1. członkostwo w Radzie wygasa w razie rezygnacji lub śmierci członka.
 3. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Rady może obradować w zmniejszonym składzie.

§ 34. Przewodniczący Rady

 1. Przewodniczącego Rady wybiera Walne Zabranie Członków zwykłą większością głosów.
 2. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady może uczestniczyć w obradach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 35. Podejmowanie uchwał przez Radę

Jeżeli Regulamin Rady nie stanowi inaczej, Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady.

§ 36. Posiedzenia Rady

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady przygotowuje i zwołuje Zarząd na wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady,
  2. co najmniej trzech członków Rady,
  3. Prezesa Zarządu.
 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu. Możliwe jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady innych członków Zarządu oraz zaproszonych osób.

Rozdział V. Majątek i dochody

§ 37. Majątek

 1. Majątek Lokalnej Grupy Działania stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.
 2. Zabrania się wykorzystywania majątku Lokalnej Grupy Działania:
  1. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Lokalnej Grupy Działania lub pracowników Lokalnej Grupy Działania lub osób, z którymi członkowie organów Lokalnej Grupy Działania lub pracownicy Lokalnej Grupy Działania pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
  2. na rzecz członków organów Lokalnej Grupy Działania lub pracowników Lokalnej Grupy Działania oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Lokalnej Grupy Działania.

§ 38. Dochody

 1. Dochody Lokalnej Grupy Działania pochodzą z:
  1. składek członkowskich;
  2. darowizn, dotacji, subwencje, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Lokalnej Grupy Działania przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
  3. dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Lokalną Grupę Działania lub na jej rzecz;
  4. papierów wartościowych;
  5. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
  6. odsetek bankowych.
 2. Dochody Lokalnej Grupy Działania, przeznaczane są wyłącznie na statutowe cele Lokalnej Grupy Działania oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

§ 39. Gospodarowanie majątkiem Lokalnej Grupy Działania

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Lokalnej Grupy Działania lub pracownicy Lokalnej Grupy Działania oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 40. Zmiana statutu

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej bezwzględna większością głosów.

§ 41. Połączenie z inną lokalną grupą działania

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Lokalna Grupa Działania może połączyć się z inną lokalną grupa działania.
 2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 42. Likwidacja Lokalnej Grupy Działania

 1. Lokalna Grupa Działania ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie trwałego wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Lokalnej Grupy Działania i wyznaczeniu likwidatora podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Lokalnej Grupy Działania przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Lokalnej Grupy Działania.

Pliki do pobrania:

Plik .pdfStatut LGD Zaścianek