Cele LGD Zaścianek

Cele LGD Zaścianek

Celem działania Lokalnej Grupy Działania jest zrównoważony rozwój obszaru, o którym mowa w §3 ust. 2, a w szczególności:

wzrost spójności społecznej tego obszaru;
poprawa jakości życia mieszkańców obszaru;
budowanie kapitału społecznego;
waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska naturalnego i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru;
inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;
aktywizacja lokalnych społeczności obszaru poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych w proces planowania i wdrażania lokalnej strategii rozwoju;
utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej;
promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej;
upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności obszaru;
rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
wspieranie działań na rzecz zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz propagowanie przedsięwzięć proekologicznych;
ochronę i promocję zdrowia;
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
promowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji;
wyrównywanie szans osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych.