O Zaścianku

23 lutego 2007 r. z inicjatywy samorządów gmin Nowe Miasto nad Wartą i Żerków zwołano zebranie założycielskie przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i organizacji pozarządowych na spotkaniu obecnych było 20 osób.

Po utworzeniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, wybrano nazwę LGD „Zaścianek” przywołując VI księgę „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

Dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego w skład, którego weszli:
Wincenty Bogaczyk,
Jacek Jędraszczyk,
Jakub Antkowiak.

Przyjęto statut Stowarzyszenia i dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu weszli:
Ewa Kostołowska,
Maria Stamierowska,
Jakub Antkowiak,
Magdalena Florczak,
Jerzy Jambor,
Ireneusz Mizerny.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Sławomira Orłowska,
Joanna Furmaniak,
Marek Jankowski,
Ireneusz Janicki.

W dniu 7.03.2007 dokumenty zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Poznaniu XX II Wydział Gospodarczy KRS.

W dniu 7.05.2007 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” została zarejestrowana pod pozycją 0000280025 tym samym uzyskując osobowość prawną.
Następnie wystąpiono o nadanie numeru REGON (300568671), NIP (617253218).