29 czerwca 2020 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Aktualności

Żerków, 12 czerwca 2020 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, zaprasza swoich Członków w dniu 29 czerwca br. na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

WZC odbędzie się w pomieszczeniu biura na ul. Rynek 7E.

Początek WZC o godzinie 16.30. Na podstawie § 15 ust. 7 Statutu LGD „Zaścianek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zwołania WZC tego samego dnia na godzinę 17.00.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie WZC i powitanie uczestników,
  2.  Sprawdzenie quorum,
  3.  Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał WZC,
  4.  Wybór sekretarza WZC,
  5.  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019r.,
  6.  Sprawozdanie finansowe za 2019r.,
  7.  Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej,
  8.  Podjęcie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu,
  9.  Wolne głosy i wnioski,
  10.  Zamknięcie obrad.