27 czerwca 2019 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, zaprasza swoich Członków
w dniu 27 czerwca br. na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

WZC odbędzie się w pomieszczeniu biura na ul. Rynek 7E.

Początek WZC o godzinie 16.00. Na podstawie § 15 ust. 7 Statutu LGD „Zaścianek”,
w przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zwołania WZC tego samego dnia na godzinę 16.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie WZC i powitanie uczestników,
2. Sprawdzenie quorum,
3. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał WZC,
4. Wybór sekretarza WZC,
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018r.,
6. Sprawozdanie finansowe za 2018r.,
7. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej,
8. Podjęcie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu,
9. Wolne głosy i wnioski,
10. Zamknięcie obrad.